ทัวร์มาเลเซีย Hilightof of Malaysia 4วัน 3คืน บินไทยไลอ้อนแอร์(SL)เพิ่มเพื่อน
 
10,195 Views
ทัวร์มาเลเซีย Hilightof of Malaysia 4วัน 3คืน บินไทยไลอ้อนแอร์(SL)
เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย - หาดใหญ่ - ปีนัง - คาเมรอน ไฮแลนด์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน / เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน /    
รหัสทัวร์:
MY_SL00001
ประเทศ:
ทัวร์มาเลเซีย
สายการบิน:
Thai Lion Air
฿12,999
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL702 - ขากลับ OD522

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง
เวลา รายการท่องเที่ยว
04.50 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07:45 น. เหินฟ้าสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702
09:15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนำชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมศิลปะกำแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Cititel Penang Hotel
วันที่สอง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จึงทำให้อากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศด้านบนด้วยรถราง ทำให้สามารถชมความงามระหว่างทางได้ด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งนี้ นำท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา
เย็น
นำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT นำท่านเข้าสู่ที่พัก Heritage Hotel
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าชม น้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands นำท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วนำชม ไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ อำลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นติ้ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel
เย็น นำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็นจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
วันที่สี่ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
......... น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
16.00 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์มาเลเซีย


ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-235-9399

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
097-978-9925
061-596-3956
061-463-9562
Hotline :
065-639-5493
Facebook :
taladtourmagazine
Line :
@taladtourmag
Email :
taladtourmag@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

บทความท่องเที่ยว