ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
589 Views

The calendar is updated every five minutes and is only an approximation of availability.

Some hosts set custom pricing for certain days on their calendar, like weekends or holidays. The rates listed are per day and do not include any cleaning fee or rates for extra people the host may have for this listing. Please refer to the listing's Description tab for more details.

We suggest that you contact the host to confirm availability and rates before submitting a reservation request.

เส้นทางเดินเรือสำราญ

\n
รหัสทัวร์:
CRU_0027
ปลายทาง:
Keelung
ชื่อเรือสำราญ:
SuperStar Aqiarius
ระยะเวลา:
5 วัน 4 คืน
เข้าชม:
589
LINE it!
ราคาเริ่มต้น (ต่อท่าน) THB 54,900

รายละเอียดวันเดินทาง

\n

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

\n
วันที่ ราคา
แบบไม่มีหน้าต่างแบบมีหน้าต่างแบบมีระเบียงส่วนตัว
 30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2559 -54,900.- 


รายละเอียดโปรเเกรม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – ซิตี้ทัวร์ไทเป     -/L/D/- 
 05.00 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

07.10 น


ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยเที่ยวบินที่ TG-634 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.50 น.


ถึงสนามบินเถาหยวน ไทเป ประเทศไตหวัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

12.00 น.


รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน 
  บ่ายนำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสหินอ่อนเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติ และรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านสู่ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร นำท่านขึ้นสู่ชั้น 89 ชมทิวทิศน์ของเมืองไทเปแบบPanorama ทั้งเมือง อีกทั้งบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่ง  ช้อปปิ้งแห่งใหม่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ เพราะมีห้าง สรรพสินค้า และช้อปปิ้งมอลล์มากมายให้ท่านเลือกช้อป
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดัง ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ ของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

18.00 น.


รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูแนะนำ พระกระโดดกำแพง
  หลังอาหารจากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดัง ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย
 พักที่  TAIPEI FUSHIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ไทเป – ซิตี้ทัวร์ไทเป – ท่าเรือคีลุง B/L/D/S 

07.00 น.


รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 น. นำท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นที่เก็บโบราณวัตถุและผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี่เป็นจำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์จีน จนต้องจัดระบบหมุนเวียนออกมาให้ชมทุก 3 เดือน โบราณวัตถุที่จัดเก็บที่นี่ประกอบด้วยภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก เครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมือ ฯนอกจากนี้ยังมีห้องแสดงหยกที่ล้ำค่า โดยเฉพาะหยกที่แกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับในความงดงามเป็นอันดับ 1 ของโลก รวมไปถึง หยกหมูสามชั้น งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น และตราลัญจกรแห่งองค์จักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ ก็ถูกบรรจุเก็บไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งนี้ด้วย 

12.00 น.


รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 13.00 น.นำท่านสู่ท่าเรือคีลุง (Keelung)
 15.00 นลงทะเบียนและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ขึ้นสู่เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จากนั้นอิสระเดินเที่ยวชม และสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือตามอัธยาศัย พร้อมทั้งรับชมการสาธิต การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ โดยเจ้าหน้าทีมงานหนุ่มสาววัยใส ของเรือ
 17.00 น.เทพีแห่งท้องทะเล ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะ มิยาโกจิมา ประเทศญี่ปุ่น
18.30 น.บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ ท่านสามารถเลือกทานได้มื้อละ 1 ห้อง ใน 3 ห้อง ในทุกมื้อ ดังนี้ 
\n Mariner Buffet               ชั้น  9    (กลางเรือ)     บริการอาหาร international Buffet
\n Dynasty Restaurant       ชั้น  9     (ท้ายเรือ)      บริการอาหาร Chinese family style
\n Spices Restaurant         ชั้น 11    (ท้ายเรือ)      บริการอาหาร Malaysian specially buffet 
\n หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชั้น 10 
  หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ตามอัธยาศัย อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ ฟังเพลงเบาๆ จากศิลปินที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณ สนุกสุดเวี่ยงกับดิสโก้เธค ลองชิมไวน์และเบียร์จากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมไว้เพื่อคุณ หรือกิจกรรม สันทนาการ อื่นอีกมากมาย   
\n ***ท่านสามารถตรวจหาสถานที่ ที่จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่ท่านสนใจพร้อมตารางเวลา ได้จาก***
  ***เอกสาร Star Navigator ที่จะจัดส่งให้ถึงห้องของท่าน...ทุกวัน***

23.30 น.


บริการอาหารมื้อดึกเพื่อให้ท่านได้หลับสบาย ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 
วันที่ 3 มิยาโกจิมา B/L/D/S 
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญท่านออกกำลังกายเบาๆเพื่อสุขภาพ พร้อมสูดโอโซลบริสุทธิ ด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งบริเวณชั้น 7 เชิญท่านเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 09.00 น.เรือซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบท่า ณ.เกาะมิยาโกจิมา มิยาโกจิมา อยู่ห่างจากเกาะโอกินาว่าประมาณ 300 ก.ม. ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของหมู่เกาะโอกินาว่า มีแนวปะการังที่โดดเด่น พร้อมกับแนวของหน้าผาหินริมชายหาดที่ทอดยาวอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ ระยะทางประมาณ 2 กม.กว้าง 200 ม. เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของท้องทะเลสีฟ้าใส พร้อมกับแนวปะการังที่สวยงาม 
 10.00 น.นำท่านชม สะพาน Ikema Ohashi และเกาะ Ikema สะพานอิเคมะ เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะมิยาโกจิมา และ เกาะอิเคมะ ความยาวทั้งหมด1,425 ม. ท่านจะได้ชมภาพมหาสมุทร สีเขียวมรกตผสานสีกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสที่สวยงาม จนทำให้ท่านเบิกบานไปกับบรรยกาศรอบตัวอย่างไม่น่าเชื่อ แวะให้ท่านดื่มด่ำและเก็บภาพที่ระลึก 
  ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยม  ณ. แหลม Nishi Hennazaki เป็นอีกหนึ่งบรรยกาศที่คนเดินทางมาถึงมิยาโกจิมา แล้วไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจคู่กับหังหันลมทั้ง 3 แล้วนำท่านเยี่ยมชม Yukishio Saltworks ให้ท่านได้พิสูจน์ผลิตภัณฑ์จากเกลือของมิยาโกจิมา ซึ่งได้การรับการยกย่องและรับรองว่าเป็น "เกลือที่มีความหลากหลายของแร่ธาตุมากที่สุดในโลก"เมื่อสิงหาคมปี 2000 โดยกินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ด ให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมการใช้งานของเกลือ Yukishio และหาความลับของ Yukishio ที่กำเนิดจากน้ำทะเลสีฟ้าของเกาะมิยาโกะ และไม่พลาดที่จะนำท่านเที่ยวชม Miyakojima Marine Park ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ โลกใต้ท้องมหาสมุทรผ่านอุโมงค์กระจกที่ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา

12.30 น.


รับประทานอาหาร ณ.ภัตรคารท้องถิ่น
 13.30 น.นำท่านมุ่งสู่ Aeon Shopping Mall แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวญึ่ปุ่นและนักท่องเที่ยว และยังมีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้อยเยน หรือร้าน Matsumoto Kiyoshi ก็มี ให้ท่านได้อิสระสนุกกับการช้อปปิ้ง 
 18.00 น.ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางจากเกาะมิยาโกจิมา มุ่งสู่ เกาะนาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น

19.00 น.


บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
  หลังอาหารเพลิดเพลินกับการชมการแสดงสุดอลังการชุดใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกันทุกคืน ณ.ห้อง Stardust Lounge หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อีกมากมายที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ท่าน  

23.30 น.


บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 
  จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
\n
วันที่ 4  นาฮ่า B/L/D/S 

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์ 
  หลังอาหารเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการสาธิตการพับผ้าแบบญี่ปุ่น  เข้าร่วมการสันทนาการต่างๆ...หรือพักผ่อนในแบบของท่านตามอัธยาศัย
 08.00 น.เรือเทียบท่า ณ.เกาะนาฮ่า เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะโอกินาวา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น   
 09.00 น.นำท่านเที่ยวชมถ่ายรูปคู่กับ ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมที่ถูกทำลายลง ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของโอกินาว่าจนถูกเลือกนำไปบรรจุลง อยู่หลังธนบัตร 2,000 เยน ที่ออกในปี 2000 เพื่อรำลึกถึงการจัดประชุมสุดยอด G8 ครั้งที่ 26 ที่จัดขึ้นในโอกินาว่า แล้วนำท่านชม ปราสาทชูริโจ เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชาวริวกิว(แท้ๆ) และเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้างในปี คศ. 1237 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพ สัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่า และปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมดเหลือเพียง กำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนจนเมื่อในปี 1992 จึงได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นมาใหม่ ให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจาก     ภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยในแถบนั้น และในปี คศ. 2000 ปราสาทแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะ โอกินาว่า
   จากนั้นนำท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของ โอกินาว่า มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกซื้อ ของดีของแท้ ราคาถูก เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ

12.30 น.


รับประทานอาหาร ณ.ภัตรคารท้องถิ่น
 13.30 น.นำท่านสู่ย่าน ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาฮา เป็นถนนสายที่ได้รับการบูรณะ ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป ถือเป็นสุดยอดถนนช้อปปิ้งจนได้รับฉายาว่า“The Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนนสายสั้นๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลับคึกคักไปด้วยผู้คน เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้านับพันร้าน ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก และร้านงานฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก อาทิ สิงโตคู่ชิสะสัญลักษณ์เมืองโอกินาวา  ขนมญี่ปุ่นที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามแบบ ญี่ปุ่น เป็นต้น 
 17.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ   

18.00 น.


เรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือคีลุง เกาะไต้หวัน พร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ  
  หลังอาหารอิสระพักผ่อน หรือเลือกชมการแสดงชุดต่างๆ ตามอัธยาศัย หรือ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้คอยท่าน

23.30 น.


บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
วันที่ 5  ไทเป – กรุงเทพฯ B/L/-/- 

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 
  หลังอาหารอิสระพักผ่อนหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือ อาทิว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำบนชั้น 9 หรือเลือกพักผ่อนในรูปแบบของท่านตามอัธยาศัย ไม่ควรพลาดที่จะแวะชม และเลือกซื้อภาพถ่ายส่วนตัวท่านที่ห้อง Klix Photo Gallery หรือช้อปปิ้งของฝากที่ Port O’ Call  

เที่ยง


บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 บ่ายเต็มอิ่มกับความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม ที่ทีมงานหนุ่มสาววัยใสของเรือ ยังคงเตรียมไว้ให้ท่านอีกมากมาย สำหรับในช่วงสุดท้ายก่อนอำลา เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ไว้ให้ท่านประทับใจจากนั้นเตรียมตัวลงจากเรือ (ท่านที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถชำระได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 7)
 16.00 น.เทพีแห่งท้องทะเล เรือสำราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง ประเทศไต้หวัน  
  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป ประเทศไตหวัน (บริการของว่างบนรถ)

20.05 น.


ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG-635

22.50 น.


ถึงสนามบิน สุวรรณภมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Oceanview Stateroom with Window

ราคา54,900
THB/ท่าน

Approx. Size : 154.03 - 208.61 sq. ft
\nRoom Facilities : Sitting area, 2 lower beds, picture window.
\nAccommodates : 2 Adults & 2 Child / 3 Adults
\nCB Deck : 6    
\nCC Deck : 7 
\nCD Deck : 5        
\nCH Deck : 8,9 & 10 (obstructed view)

\n

  • COFFEE
  • AIR CONDITIONING
  • TELEVISION
  • FITNESS FACILITY
  • FRIDGE
  • WINE BAR
  • ENTERTAINMENT
  • FOOD
  • เรือสำราญ
  • PLAY PLACE

Welcome aboard the SuperStar Aquarius!
\nDiscover the magic when you cruise onboard the SuperStar Aquarius and experience new sights and sounds when you sail the 51,309 gross ton ship. Come onboard and enjoy a multitude of gourmet cuisine, world-class entertainment and great relaxing options that appeal to a whole range of holidaymakers be it families, honeymooners, senior citizens and even incentives and business groups. 

\n\n

ship Facts  

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Gross Tonnage51,039grt       
Length (metres)229m/754.07ft
Width (metres) 28.50m/93.50ft
Average Cruising Speed (knots)  18kn
Maximum Cruising Speed (knots)  20kn                                 
Number of Stabiliser2
Bow & Stern Thrusters2
Full Satellite Navigation System2
Number of Cabins765
Passenger Capacity (based on lower berths)1,511
\n  
\n\n

Wine & Dine
\nIndulge in gastronomic delights with an exciting choice of dining options or unwind with the cozy ambience of our bars and lounges.
\nChamp’s Bar
\nSpices Restaurant
\nOceana Barbecue
\nTaipan
\nAquarius Lounge
\nMariners Buffet
\nDynasty Restaurant
\nBlue Lagoon
\nLagoon Bar

\n\n

Entertainment
\nEnjoy great entertainment at our world class lounges with international novelty acts and dazzling shows.
\nSing the night away at the karaoke lounge.
\nSkyline Karaoke Lounge
\nGenting Club
\nVIP
\nStardust Lounge
\nStar Club

\n\n

sports & Fitness
\nRelax and rejuvenate with a whole range of sports and fitness facilities that will keep you in good health and shape.
\nJacuzzi
\nBasketball Court
\nIns’ Spa & Sauna
\nJacuzzi
\nJogging Track
\nSwimming Pool
\nGolf Driving Range
\n18 Holes Mini-golf Putting Rang

\n\n

Other Facilities
\nYour cruise holiday will not be complete without some photographs and cruise souvenirs.
\nSo, go ahead and shop onboard for yourself and your loved ones. Pamper yourself with an array of gym, reflexology, hair and beauty treatment available or surf the net while your children have fun at the child care centre.
\nVideo Arcade
\nPorts O’Call (Onboard shopping)
\nStar Boutique
\nPhoto Gallery
\nOscar's Hair & Beauty Salon
\nMahjong & Card Room
\nVideo Arcade
\nInternet Cafe

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n

Food and Dinning on Ship

Maecenas vitae turpis condimentum metus tincidunt semper bibendum ut orci. Donec eget accumsan est. Duis laoreet sagittis elit et vehicula. Cras viverra posuere condimentum. Donec urna arcu, venenatis quis augue sit amet, mattis gravida nunc. Integer faucibus, tortor a tristique adipiscing, arcu metus luctus libero, nec vulputate risus elit id nibh.

27 reviews

Sushi Bar

Seating Times:
Open nightly prior to dinner.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

My Time Dining

Seating Times:
5:45 - 9:30 PM.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Carnivale & Mardi Gras Dining Rooms

Seating Times:
Lunch: Noon to 1:30 PM; Dinner: 5:45-6:15 PM

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Brasserie Bar & Grill

Seating Times:
7 AM to midnight.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Room Service

Seating Times:
Available 24 hours.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.