ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่นโอกินาว่า นาฮ่า–เกาะมิยาโกะจิมา 9 วัน 7 คืน

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
614 Views

The calendar is updated every five minutes and is only an approximation of availability.

Some hosts set custom pricing for certain days on their calendar, like weekends or holidays. The rates listed are per day and do not include any cleaning fee or rates for extra people the host may have for this listing. Please refer to the listing's Description tab for more details.

We suggest that you contact the host to confirm availability and rates before submitting a reservation request.

เส้นทางเดินเรือสำราญ

\n
รหัสทัวร์:
CRU_0026
ปลายทาง:
Keelung
ชื่อเรือสำราญ:
SuperStar Aqiarius
ระยะเวลา:
9 วัน 7 คืน
เข้าชม:
614
LINE it!
ราคาเริ่มต้น (ต่อท่าน) THB 58,900

รายละเอียดวันเดินทาง

\n

ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่นโอกินาว่า นาฮ่า–เกาะมิยาโกะจิมา 9 วัน 7 คืน

\n
วันที่ ราคา
แบบไม่มีหน้าต่างแบบมีหน้าต่างแบบมีระเบียงส่วนตัว
27 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2559 -58,900.- 


รายละเอียดโปรเเกรม

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  -/-/- 
 24.00 นเช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL 1 ชั้น 3 แถว 7 เข้าทางประตู 7 สายการบินนกสกูด โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
\n
วันที่ 2 ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดจงไถซาน-วัดเหวินอู่-ชิมชาอูหลง-เจียอี้ -/L/D

02.30 น.


เดินทางสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ XW 181 ** บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
07.10 น.ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด (เนื่องจากการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทำให้เวลาในการจัดอาหารเช้าที่ภัตตาคาร และการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวไม่สะดวก บริษัทฯ จึงจัดอาหารว่างตอนเช้า เป็นชุด KFC เพื่อรับประทานบนรถ)
  นำท่านเดินทางไปยัง  เมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำเกษตร ทำนาข้าว เพาะปลูกชา ทำให้แลดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก”        
  นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว โดยรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย 
  นำท่านสู่วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป

13.00 น.


รับประทานอาหารกลางวัน **เมนู สุกี้ชาบู เซียนเย่
  นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ (中台禪寺) ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ทิเบต งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 (C.Y. Lee 李祖原) มีโครงสร้างแข็งแกร่งมาก เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก ผู้ก่อตั้งคือท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ย มหาเถระ วัดนี้ซื่อมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และภิกษุณีมีจำนวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 1,200 รูป  มีการแยกเรียนกันอย่างชัดเจน ไม่เรียนรวมกัน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
  จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 
  แนะนำสินค้า OTOP ไต้หวันชา “อู่หลง” ชาดีมีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่เมืองเจี้ยอี้ (3 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน 

ค่ำ


รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนู ปลาประธานาธิบดี
 พักที่ YUH TONG HOTEL www.yuhtonghotel.com หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3 เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต B/L/D 

07.00 น.


รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวัน ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้นานาพรรณจะบานสะพรั่ง ชื่นชมทะเลหมอก ดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมต้นสนสูงชัน ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก

เที่ยง


รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร  ** เมนูอาหารจีนพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน จำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม    
  ให้ท่านเดินทางไป ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

18.00 น.


รับบประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **เมนู สเต็ก+สลัดบาร์
 พักที่ CITY RESORT   www.cityresort.com.tw/  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ไทเป-GERMANIUM-ชิมพายสับปะรด-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป (รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต B/L/D 

07.00 น.


รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไทเป  
   แวะชมศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิตสินค้าที่ทำมาจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนปะจุลบ ที่ส่งผลดีผู้สวมใส่โดยตรง อาทิ ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย
  นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนม  ที่อร่อยและขึ้นชื่อของไต้หวัน  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองไต้หวันได้ โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู่) อันโด่งดัง 

12.00 น.


รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูเสี่ยวหลงเปา
  นำชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้าง เป็นไปตามวัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
  จากนั้นนำท่านไปชมตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือน เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที
  นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปีชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลัก ฯลฯ
  นำท่านช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

19.00 น.


รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ภัตตาคารอู๋เจี้ยว 200 ล้าน
 พักที่ ORCHARD PARK HOTEL   www.hotelorchardpark.com/  หรือเทียบเท่า
\n
วันที่ 5 ไทเป-จิ่วเฟิน-คีหลุง-เรือซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส B/L/D/S 

07.00 น


 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  อิสระช้อปปิ้งที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ซึ่งเดิมเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื้นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง แล้วนำท่านสู่ท่าเรือคีหลุง (Keelung)
 13.00 น.ลงทะเบียนและผ่านพิธีการ ตม.ไต้หวัน ขึ้นสู่เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส 

13.30 น.


รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ที่ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 
  จากนั้นอิสระเดินเที่ยวชม และสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือตามอัธยาศัย พร้อมทั้งรับชมการสาธิต การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ โดยเจ้าหน้าทีมงานหนุ่มสาววัยใส ของเรือ
 17.00 น.เทพีแห่งท้องทะเล ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะมิยาโกจิมา ญี่ปุ่น 
18.30 น.บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือท่านสามารถเลือกทานได้มื้อละ 1 ห้อง ใน 3 ห้อง ในทุกมื้อ ดังนี้ 
\n Mariner Buffet               ชั้น 9    (กลางเรือ)     บริการอาหาร international Buffet
\n Dynasty Restaurant      ชั้น 9    (ท้ายเรือ)     บริการอาหาร Chinese family style
\n Spices Restaurant        ชั้น11    (ท้ายเรือ)     บริการอาหาร Malaysian specially buffet
  หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชั้น 10 หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ตามอัธยาศัย อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ ฟังเพลงเบาๆ จากศิลปินที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณ สนุกสุดเวี่ยงกับดิสโก้เธค ลองชิมไวน์และเบียร์จากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมไว้เพื่อคุณ หรือกิจกรรม สันทนาการ อื่นอีกมากมาย
  ท่านสามารถตรวจหาสถานที่ ที่จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่ท่านสนใจพร้อมตารางเวลา ได้จากเอกสาร Star Navigator ที่จะจัดส่งให้ถึงห้องของท่าน...ทุกวัน

23.30 น.


บริการอาหารมื้อดึกเพื่อให้ท่านได้หลับสบาย ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 
  จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส 
\n
วันที่ 6 เกาะมิยาโกะจิมา B/L/D/S 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญท่านออกกำลังกายเบาๆเพื่อสุขภาพ พร้อมสูดโอโซลบริสุทธิ ด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งบริเวณชั้น 7 
 เชิญท่านเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
  เรือจอดเทียบท่าที่ เกาะมิยาโกะจิมา (宮古島, Miyakojima) เป็นเกาะที่มีหาดทรายที่สวยงามสมบูรณ์แบบสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน ว่ายน้ำ และเหมาะสำหรับการดำน้ำดูแนวปะการังดำในเขตน้ำตื้น ตั้งอยู่ทางใต้ของห่างจากเกาะโอกินาวา 300 กิโลเมตร สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนทำให้เกือบตลอดปีอากาศที่อบอุ่น และมีธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ มีพืชพันธุ์ไม้กว่า 1,500 รวมถึงพืชที่แปลกๆ ใหม่ๆ หายาก
  นำท่านชม สะพาน Ikema Ohashi และเกาะ Ikema สะพานอิเคมะ เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะมิยาโกจิมา และ เกาะอิเคมะ ความยาวทั้งหมด1,425 ม. ท่านจะได้ชมภาพมหาสมุทร สีเขียวมรกตผสานสีกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสที่สวยงาม จนทำให้ท่านเบิกบานไปกับบรรยกาศรอบตัวอย่างไม่น่าเชื่อ แวะให้ท่านดื่มด่ำและเก็บภาพที่ระลึก ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยม  ณ. แหลม Nishi Hennazaki เป็นอีกหนึ่งบรรยกาศที่คนเดินทางมาถึงมิยาโกจิมา แล้วไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจคู่กับหังหันลมทั้ง 3 แล้วนำท่านเยี่ยมชม Yukishio Saltworksให้ท่านได้พิสูจน์ผลิตภัณฑ์จากเกลือของ เกาะมิยาโกจิมา ซึ่งได้การรับการยกย่องและรับรองว่าเป็น "เกลือที่มีความหลากหลายของแร่ธาตุมากที่สุดในโลก"เมื่อสิงหาคมปี 2000 โดยกินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ด ให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมการใช้งานของเกลือ Yukishio และหาความลับของ Yukishio ที่กำเนิดจากน้ำทะเลสีฟ้าของ เกาะมิยาโกะ และไม่พลาดที่จะนำท่านเที่ยวชม Miyakojima Marine Park ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ โลกใต้ท้องมหาสมุทรผ่านอุโมงค์กระจกที่ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา

12.30 น.


รับประทานอาหาร ณ.ภัตรคารท้องถิ่น
 13.30 น.นำท่านมุ่งสู่ Aeon Shopping Mall แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวญึ่ปุ่นและนักท่อง  เที่ยว และยังมีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้อยเยน หรือร้าน Matsumoto Kiyoshi ก็มี ให้ท่านได้อิสระสนุกกับการช้อปปิ้ง 
 18.00 น.ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางจากเกาะมิยาโกจิมา มุ่งสู่ เกาะนาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น

19.00 น.


บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
  หลังอาหารเพลิดเพลินกับการชมการแสดงสุดอลังการชุดใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกันทุกคืน ณ ห้อง Stardust Loungeบริเวณชั้น 10  หรือ สนุกสนานกับกิจกรรม สันนาการ ต่างๆ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้เพื่อท่าน  

23.30 น.


บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 
  จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยเรือสำราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส      
วันที่ 7 นาฮ่า-ปราสาทชูริโจ-ประตูชูเรอิมอน-ช้อบปิ้ง B/L/D/S 

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์ 
  หลังอาหารเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการสาธิตการพับผ้าแบบญี่ปุ่นเข้าร่วมการสอนเต้นรำแบบต่างๆ หรือพักผ่อนในแบบของท่านตามอัธยาศัย
 08.00 น.เรือเทียบท่า ณ.เกาะนาฮ่า เมืองเอกของจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียง มีหาดทรายขาวสวยน้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีความเป็นอัตตาลักษณ์ของตนเอง ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม ที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน โอกินาวา มีการแลกเปลี่ยนการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาของประเทศสยาม โอกินาว่ายังเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้ “คาราเต้”และเป็นจังหวัดที่มีสัด ส่วนผู้สูงอายุมาก โดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ยยืนยาวถึง 90.1 ปี และผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยถึง 93.2 ปี ซึ่งมากที่สุดในโลก สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพของสังคมและอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
 09.00 น.นำท่านเที่ยวชมถ่ายรูปคู่กับ ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมที่ถูกทำลายลง ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของโอกินาว่า จนถูกเลือกนำไปบรรจุลงไว้ อยู่หลังธนบัตร 2,000 เยน ที่ออกในปี 2000 เพื่อรำลึกถึงการจัดประชุมสุดยอด G8 ครั้งที่ 26 ที่จัดขึ้นในโอกินาว่า แล้วนำท่านชม ปราสาทชูริ เดิมเป็นพระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งโรจน์ แต่ได้ถูกทำลายหลายครั้งจากผลของสงครามระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อแย่งชิงการครอบครองเกาะโอกินาวา ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดในปี ค.ศ. 1922 มีลักษณะโครงสร้างมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดง เป็นลักษณะเด่นของศิลปะริวกิว ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง จีนกับญี่ปุ่น ภายในมีบัลลังก์ของผู้ครองแผ่นดินและมงกุฎทอง โดยรอบปราสาทยังมี สิ่งของล่ำค่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติและมรดกโลก คือ (SHIREIMONUTAKI) ประตูหินขนาดเล็กของศาลเจ้าโซโนะฮัน อุทากิ สร้างโดยพระเจ้าโซชิน กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์โซที่ 2 เป็นศิลปะแบบจีน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความชำนาญ ในการเกะสลักหินปูน ของช่างในสมัยอาณาจักรริวกิว เช่นเดียวกับประตูหินชิเรอิมอน ซึ่งเป็นประตูหินที่มีขนาดใหญ่กว่า ทาด้วยสีแดง สร้างในปี 1519 โดยกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรริวกิว ได้เชิญพระมาสวดมนต์ขอพรให้อาณาจักรริวกิวรอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
   จากนั้นนำท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของ โอกินาว่า มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกซื้อ ของดีของแท้ ราคาถูก เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ

12.30 น.


รับประทานอาหาร ณ ภัตรคารท้องถิ่น
 13.30 น.จากนั้นนำท่านสู่ ย่าน ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาฮา เป็นถนนสายที่ได้รับการบูรณะ ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป ถือเป็นสุดยอดถนนช้อปปิ้งจนได้รับฉายาว่า“The Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนนสายสั้นๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลับคึกคักไปด้วยผู้คน เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้านับพันร้าน ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก และร้านงานฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก อาทิ สิงโตคู่ชิสะสัญลักษณ์เมืองโอกินาวา  ขนมญี่ปุ่นที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามแบบ ญี่ปุ่น เป็นต้น
 17.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

18.00 น.


เรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือคีลุง เกาะไต้หวัน พร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ  
  หลังอาหารอิสระพักผ่อน หรือเลือกชมการแสดงชุดต่างๆ ตามอัธยาศัย หรือ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้คอยท่าน

23.30 น.


บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
  จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรือสำราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส    
วันที่ 8 คีหลุง-ไทเป–ร้านปลอดภาษี-ซีเหมินติง B/L/D 

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ    
  หลังอาหารอิสระพักผ่อนหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือ อาทิ ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำบนชั้น 9 หรือเลือกพักผ่อนในรูปแบบของท่านตามอัธยาศัย ไม่ควรพลาดที่จะแวะชม และเลือกซื้อภาพถ่ายส่วนตัวท่านที่ห้อง Klix Photo Gallery หรือช้อปปิ้งของฝากที่ Port O’ Call  

เที่ยง


บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 บ่ายเต็มอิ่มกับความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม ที่ทีมงานหนุ่มสาววัยใสของเรือ ยังคงเตรียมไว้ให้ท่านอีกมากมาย สำหรับในช่วงสุดท้ายก่อนอำลา เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ไว้ให้ท่านประทับใจ จากนั้นเตรียมตัวลงจากเรือ (ท่านที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถชำระได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 7)
 16.00 น.เทพีแห่งท้องทะเลเรือสำราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง ไต้หวัน  
  จากนั้นเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน 
   ก่อนกลับนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย  

18.00 น.

\n
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ** เมนูพระกระโดดกำแพง
  นำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือ ที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก ที่ร้าน NET, UNIQLO รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุดในโลก หรือ จะเลือกซื้อของที่ร้านวัตสัน ซึ่งสินค้าบางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทย เช่น โฟมล้างหน้าชื่อดัง SHISEIDO, มาร์คหน้า Beauty Diary และเครื่องสำอาง อื่นๆ อีกมากมาย และยังมี ร้านขายอาหารทานเล่น, ชานมไข่มุกชื่อดัง, น้ำมะระขาว ดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง
  พักที่ ORCHARD PARK HOTEL   www.hotelorchardpark.com/  หรือเทียบเท่า
วันที่ 9 เถาหยวน-ดอนเมือง                                                                                                                                                                          -/-/- 
 05.30 น.รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) ขณะเดินทางไปสนามบินเถาหยวน
\n

09.00 น.

\n
เดินทางกลับสนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบิน XW 182 ** บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
\n

11.55 น.

\n
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

Oceanview Stateroom with Window

ราคา58,900
THB/ท่าน

Approx. Size : 154.03 - 208.61 sq. ft
\nRoom Facilities : Sitting area, 2 lower beds, picture window.
\nAccommodates : 2 Adults & 2 Child / 3 Adults
\nCB Deck : 6    
\nCC Deck : 7 
\nCD Deck : 5        
\nCH Deck : 8,9 & 10 (obstructed view)

\n

  • COFFEE
  • AIR CONDITIONING
  • TELEVISION
  • FITNESS FACILITY
  • FRIDGE
  • WINE BAR
  • ENTERTAINMENT
  • FOOD
  • เรือสำราญ
  • PLAY PLACE

Welcome aboard the SuperStar Aquarius!
\nDiscover the magic when you cruise onboard the SuperStar Aquarius and experience new sights and sounds when you sail the 51,309 gross ton ship. Come onboard and enjoy a multitude of gourmet cuisine, world-class entertainment and great relaxing options that appeal to a whole range of holidaymakers be it families, honeymooners, senior citizens and even incentives and business groups. 

\n\n

ship Facts  

\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Gross Tonnage51,039grt       
Length (metres)229m/754.07ft
Width (metres) 28.50m/93.50ft
Average Cruising Speed (knots)  18kn
Maximum Cruising Speed (knots)  20kn                                 
Number of Stabiliser2
Bow & Stern Thrusters2
Full Satellite Navigation System2
Number of Cabins765
Passenger Capacity (based on lower berths)1,511
\n  
\n\n

Wine & Dine
\nIndulge in gastronomic delights with an exciting choice of dining options or unwind with the cozy ambience of our bars and lounges.
\nChamp’s Bar
\nSpices Restaurant
\nOceana Barbecue
\nTaipan
\nAquarius Lounge
\nMariners Buffet
\nDynasty Restaurant
\nBlue Lagoon
\nLagoon Bar

\n\n

Entertainment
\nEnjoy great entertainment at our world class lounges with international novelty acts and dazzling shows.
\nSing the night away at the karaoke lounge.
\nSkyline Karaoke Lounge
\nGenting Club
\nVIP
\nStardust Lounge
\nStar Club

\n\n

sports & Fitness
\nRelax and rejuvenate with a whole range of sports and fitness facilities that will keep you in good health and shape.
\nJacuzzi
\nBasketball Court
\nIns’ Spa & Sauna
\nJacuzzi
\nJogging Track
\nSwimming Pool
\nGolf Driving Range
\n18 Holes Mini-golf Putting Rang

\n\n

Other Facilities
\nYour cruise holiday will not be complete without some photographs and cruise souvenirs.
\nSo, go ahead and shop onboard for yourself and your loved ones. Pamper yourself with an array of gym, reflexology, hair and beauty treatment available or surf the net while your children have fun at the child care centre.
\nVideo Arcade
\nPorts O’Call (Onboard shopping)
\nStar Boutique
\nPhoto Gallery
\nOscar's Hair & Beauty Salon
\nMahjong & Card Room
\nVideo Arcade
\nInternet Cafe

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n

Food and Dinning on Ship

Maecenas vitae turpis condimentum metus tincidunt semper bibendum ut orci. Donec eget accumsan est. Duis laoreet sagittis elit et vehicula. Cras viverra posuere condimentum. Donec urna arcu, venenatis quis augue sit amet, mattis gravida nunc. Integer faucibus, tortor a tristique adipiscing, arcu metus luctus libero, nec vulputate risus elit id nibh.

27 reviews

Sushi Bar

Seating Times:
Open nightly prior to dinner.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

My Time Dining

Seating Times:
5:45 - 9:30 PM.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Carnivale & Mardi Gras Dining Rooms

Seating Times:
Lunch: Noon to 1:30 PM; Dinner: 5:45-6:15 PM

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Brasserie Bar & Grill

Seating Times:
7 AM to midnight.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Room Service

Seating Times:
Available 24 hours.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.